OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Element Concept s.r.o , IČ:06219276, SO SÍDLOM PALKOVICE 652.

 

1.    PREAMBULE

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.ElementStore.sk, ktorý je prevádzkovaný Element Concept s.r.o., IČ:06219276, so sídlom Palkovice 652, Česká republika. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Element Concept s.r.o., IČ:06219276, so sídlom Palkovice 652, Česká republika (ďalej len „Predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „Kupujúci“).
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym rádom Českej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je reklamačný rád, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.    DEFINÍCIE

 1.      PREDÁVAJÚCI

Predávajúcim je Element Concept s.r.o., IČ:06219276, so sídlom Palkovice 652, 739 41, Česká republika.

 1.      KUPUJÚCI

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného vykonávania svojho povolania. Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu len svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi.
Podnikateľom sa rozumie:

 •        osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 •        osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 •        osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov (sem patria napr. slobodné podnikania ako advokácia apod.)
 •        osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmto VOP, ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi. Individuálna zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.3. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3.    SPRACOVANIE OBCHODNÝCH ÚDAJOV

Všetko nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR. Kupujúci svojim slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla potvrdiť) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.
Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a kliknutím na potvrdzujúcu ikonu dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil, či ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenia kúpnej Zmluvy, či v rámci prezerania internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorých údaje sú uvedené v Preambuly týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnostiach správcu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS, správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email:
info@elementstore.cz). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, teda hlavne o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať odpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého jednania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z §11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na e-mailovej adrese info@elementstore.cz alebo na vyššie uvedenej poštovnej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

4.    OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený objednať tovar u Predávajúceho cez objednávkový systém eshopu, prípadne telefonicky. Návrhom k uzavretiu kúpnej zmluvy je umiestnenie tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky, prípadne telefonickou objednávkou Kupujúceho spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci hneď potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik Zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Tieto VOP sú vyhotovené v českom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzavrieť tiež len v jazyk českom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územie Českej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzavretím kúpnej Zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovávaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadaní Kupujúcemu prístupná v lehote 2. rokov od dňa jej podpisu.

5.    CENA A PLATBA

Ponuka a ceny uvádzané na eshope predávajúceho sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, keď sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti „Dodacia lehota a podmienky dodania“. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí Zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená u tovaru v dobe objednávania tovaru kupujúcim. Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. v prípade, keď kupujúci spraví úhradu a Predávajúci potom nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci ihneď Kupujúcemu plnenie dohodnutým spôsobom. Lehota k vráteniu vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamžiku, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Predávajúci akceptuje platobné podmienky: dobierka, bankový prevod.

6.    DODACIA LEHOTA

Predávajúci splní dodávku tovaru predaním tohoto tovaru kupujúcemu, alebo predaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dostupnosť produktu je vždy uvedená v detaile tohoto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a činí minimálne 30 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 4 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v e-maily, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru. Spoločne so zásielkou obdrží Kupujúci daňoví doklad/faktúru. V rámci efektivity dodania tovaru si Predávajúci vyhradzuje možnosť zaslať Kupujúcemu tovar vo viacerých dodávkach, pričom náklady na poštovné hradí Kupujúci len pre prvú dodávku. Dodacia lehota začína u tovaru, ktorý bude kupujúcim platený pri prevzatí, teda na dobierku, bežať dňom platného uzavretia kúpnej Zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že kupujúci zvolil inú variantu úhrady než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota bežať až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, teda od pripísaní príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:

 •        GLS kuriér

Do 30-tich dní od zakúpenia tovaru poskytujeme možnosť výmeny tovaru zdarma, pričom v rámci tejto bezplatnej výmeny je tovar možné poslať kupujúcemu 2 krát, a to buď formou zaslania novej veľkosti tovaru alebo iného produktu. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 30-tich dní hradí náklady na poštovné predávajúci. V prípade objednávky tovaru v hodnote nad 57,69,- € hradí náklady na dopravu a platbu Predávajúci.

7.    ZÁRUKA A SERVIS

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov, ak ide o predaj potravinárskeho tovaru – je záručná doba 8 dní, u predaja krmív 3 týždne, u predaja zvierat 6 týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním. U vecí  predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, kvôli ktorým bola nižšia cena zjednaná. Ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za vady odpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktorá mala vec pri prevzatí kupujúcim. Pre uplatnenie záručnej opravy je nutné predložiť obstarávací doklad (účtenka, faktúra, Zmluva o leasingu), prípadne záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovi je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

8.    REKLAMAČNÝ RÁD

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto vady, pri uplatnení záruky, nasledujúce práva:

V PRÍPADE VADY ODSTRÁNITEĽNEJ

 •        právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
 •        právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné
 •        v prípade nemožnosti postupov uvedených v prvých dvoch bodoch má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

V PRÍPADE VADY NEODSTRÁNITEĽNEJ

 •        právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade vady odstrániteľnej, pokiaľ Kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave (tzn. tovar bol už 3 krát reklamovaný kvôli rovnakej vade) alebo pre väčší počet vád vec riadne využívať
 •        právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci
 •        právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamáciu je možné uplatniť u Predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkach. Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

 •        ak vznikla vada alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním, v rozpore s návodom k použitiu alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho
 •        na preukázateľné nedovolené zásahy do tovaru
 •        na vady, ktoré vznikli bežným opotrebovaním spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je taká reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 •        vady spôsobené vplyvom živelných katastrof

9.    UKONČENIE ZMLUVY

Vzhľadom k charakteru uzatvorenia kúpnej Zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 30-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od Zmluvy v súlade s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu Zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý za týmto účelom Kupujúci Predávajúcemu oznámi. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej Zmluvy.

10.                  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci umožní predávajúcemu plnenie povinností v súlade s Ponukou/Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prídavných pohľadávok. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu. Kupujúci bude hneď informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď taká zmena nastala. Strany sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na riešenie všetkých sporov vychádzajúcich zo Zmluvy a/alebo VOP alebo v súvislosti s nimi v mieri. Zmluvné strany sa podľa zákona č. 216/1994 Sb. vyslovene dohodli na tom, že všetky majetkové spory z tejto Zmluvy, ako aj spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, s výnimkou sporu vzniknutého v súvislosti s exekúciou a sporov vyvolaných insolvenčným riadením, pokiaľ nebudú vyriešené vzájomnou dohodou, je oprávnený rozhodovať podľa právneho rádu Českej republiky ako rozhodca Mgr. Daniel Janda, nar. 1.4.1971, bytom Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodca určený týmto rozhodcovským dodatkom bude spory rozhodovať bez ústneho jednania, len na základe písomných materiálov doložených stranami. Ak nebude rozhodca písomné materiály považovať za dostačujúce, je oprávnený nariadiť ústne jednanie. Rozhodcovské riadenie sa bude konať podľa právneho rádu ČR a bude uplatnená zásada spravodlivosti.
Náklady rozhodcovského riadenia tvoria:

 •        Poplatok za rozhodcovské riadenie činí 5% z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 5000,- Kč. Poplatok predstavuje odmenu rozhodcovi. Na odôvodnenú žiadosť, môže rozhodca poplatok znížiť.
 •        Zvláštne náklady vzniknuté v súvislosti s jednaním a rozhodovaním sporu v rozhodcovskom riadení.

Pri rozhodovaní o náhrade nákladov rozhodcovského riadenia budú primerane použité príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho rádu. Rozhodcovský nález nadobúda dňom doručenia účinku právo-mocného súdneho rozhodnutia a je súdne vykonateľný. Ak táto doložka nestanoví inak, platí zákon č. 216/1994 Sb., Otázky rozhodcovského riadenia touto rozhodcovskou doložkou nevymedzené a týmto zákonom neupravené je oprávnený rozhodnúť určený rozhodca sám. Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadi právnym rádom Českej republiky, hlavne zákonom č. 40/1964 Sb., občianskym zákonníkom, v platnom znení. Pre účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťah, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie dňa 17. júna 2008 (ďalej len „Rím I“), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu Zmluvu a tieto VOP právo české a to s vylúčením použitia „Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru“. Touto voľbou nie je dotknutý VI Rím I, týkajúci sa spotrebiteľských zmlúv. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo VOP je alebo sa stane či bude uznané neplatným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť ostávajúcich ustanovení Zmluvy a/alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré má byť nahradené.

Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany prehlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov u ktorých je daná výlučná právomoc rozhodca a/alebo v súvislosti s nimi), či pre prípady, v ktorých by bolo právo-mocným rozhodnutím súdu zistené, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohoto článku VOP, že v súlade s článkom 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 zo dňa  22. decembra 2000, o príslušnosti a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych  a obchodných veciach, zjednávajúce výlučnú príslušnosť mestského súdu vo Frýdku-Místku pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a/alebo VOP a/alebo v súvislosti s nimi. Tiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov u ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a/alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc mestského súdu vo Frýdku-Místku. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.9.2015 a sú k dispozícií tiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je Predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom získania účinnosti VOP neskorších.