REKLAMÁCIE

Ahoj Elemenťák, ahoj Elemenťáčka, práve sa nachádzaš v sekcií Reklamácie. V prípade, že sa ti niečo prihodilo s tvojimi topánkami alebo premýšľaš nad reklamáciou niečoho iného, ver, že nás to veľmi mrzí. Buď si však istý/á, že spravíme maximum pre to, aby sme túto záležitosť čo najrýchlejšie vyriešili. Ak si rozhodnutý/á tovar nechať posúdiť reklamačným oddelením, prosím, riaď sa nasledujúcimi pokynmi a pamätaj, prosím, že pre riadne začatie reklamačného procesu musia byť splnené nasledujúce reklamačné pokyny:

 1.      Topánky vyčisti.
 2.      Vlož do krabice.
 3.      Prilož kópiu faktúry.
 4.      Vytlač a vyplň reklamačný formulár.
 5.      Všetky tieto položky zabaľ do krabice.
 6.      Zašli na našu adresu obchodu.

Pamätaj prosím, že aby sme mohli nechať reklamačným oddelením preskúmať tvoje topánky, musia byť splnené všetky body, ktoré vidíš vyššie, vrátane vyplneného reklamačného protokolu. Pre úplnosť tu tiež uvádzame adresu, na ktorú je potrebné poslať tvoj reklamovaný tovar: Lidická 701/21, Brno, 602 00.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Nárok na uplatnenie reklamácie vzniká, pokiaľ sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada počas záručnej doby. Za vadu nie je možné považovať takú zmenu (vlastností) tovaru, ktorá vznikla počas záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania nesprávnym používaním, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Za vadu sa považuje zmena (vlastností) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, prípadne nevhodné konštrukčné riešenie.

NÁROK NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE ZANIKNE

 •        Neodborným používaním v rozpore s návodom k použitiu.
 •        Tovar bol poškodený opotrebovaním alebo nadmerným zaťažovaním.
 •        Tovar bol poškodený živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom).
 •        Tovar bol reklamovaný po záručnej dobe.
 •        Tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný, či opravovaný.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Zákazník k uplatneniu reklamácie zašle vyčistený a hygienicky nezávadný tovar s dokladom o zakúpení na adresu: www.ElementStore.sk, Lidická 701/21, BRNO, 602 00 a to bezpodmienečne s vyplneným reklamačným protokolom, ktorý nájde TU. Reklamáciu je zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu od chvíle, kedy sa vada objavila. Tovar musí byť zabalený tak, aby bol zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy, najlepšie však v pôvodnom nepoškodenom obale. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie od dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný bližšie špecifikovať akým spôsobom sa vada prejavuje a aké právo zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje (opravu, výmenu, zľavu). Zvolené právo zo zodpovednosti za vady tovaru nemôže kupujúci dodatočne meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak. Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu do 30-tich dní od dňa uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodol na dlhšej lehote. O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob reklamácie kupujúci požaduje, ako aj prevedenie opravy a doba jej trvania, prípadne o spôsobe vyriešenia reklamácie (zahŕňajúc aj písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie), vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie. Pokiaľ bola reklamácia oprávnená, kupujúci má právo na náhradu poštovného v nutnej výške.

ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru a oprava môže byť v riadne stanovenej lehote spravená, to jest do 30 kalendárnych dní, prípadne do doby na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli. Charakter vady posudzuje predávajúci. Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu, ktorý odpovedá kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho. Kupujúci má teda právo, aby reklamovaná vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak sa týka vada len súčastí veci, môže požadovať výmenu súčastí. Pokiaľ nie je oprava vady ani výmena tovaru možná, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Neodstrániteľná vada je taká vada, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je možné vo vyššie uvedenej lehote 30 dní (prípadne v lehote dlhšej, na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodli). Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne využívaný ako tovar bez vady, kupujúci má právo požadovať výmenu  tovaru za nový tovar bez vád alebo má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tiež v prípade odstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ nie je možné, pre opätovný výskyt odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád tovar riadne využívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide len vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dva krát odstraňovaná, znova vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie naraz aspoň 3 odstrániteľné vady. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu používaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. vady estetické) a kupujúci nepovažuje výmenu tovaru za vhodnú, má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, k stupňu a spôsobu opotrebenia výrobku, dĺžke jeho používania a k možnostiam ďalšieho použitia.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Tento reklamačný rád bol vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi pre potreby internetového obchodu www.ElementStore.sk.

Každý spotrebiteľ by mal venovať náležitú starostlivosť výberu výrobku, tak aby výrobok plne vyhovoval jeho potrebám. Zákazník vždy vezme v úvahu pravidlá používania a správnej údržby tovaru a je si vedomí následkov, ktoré z prípadného nesprávneho používania a údržby môžu vyplývať. Kupujúci má právo vrátiť tovar do 14 dní a to bez udania dôvodu. V prípade využitia tejto možnosti, prosím, zvoľte postup vrátenia (odoslania, zabalenia) v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené vyššie.